cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Ј А В Н И У В И Д у НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ЛОВЋЕНАЦ“
складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чланом 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 32/2019)  Одељење за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове Општинске управе општине Мали Иђош

 

о г л а ш а в а

 

Ј А В Н И   У В И Д

у  

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ЛОВЋЕНАЦ“

НА ПОДРУЧЈУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЛОВЋЕНАЦ, ФЕКЕТИЋ И МАЛИ ИЂОШ,

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ЛОВЋЕНАЦ“

НА ПОДРУЧЈУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЛОВЋЕНАЦ, ФЕКЕТИЋ И МАЛИ ИЂОШ,

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

http://maliidjos.rs/index/page/lg/sr/id/1068

sr_RS
sr_RS